چطور توی کاشانه هم‌خونه‌ای پیدا کنیم؟

ژوئن 6, 2020
۱ نظر

برای استفاده از سرویس هم‌خانه ای کاشانه می‌توانید فرمی که برای تعیین سلیقه، محدودیت ها و ممنوعیت‌های شما بر روی سایت قرار می‌گیرد را پر نمایید. تیم کاشانه بعد از بررسی تمامی فرم ها سعی می‌کند افراد با معیار های نزدیک به هم را در یک تیم قرار دهد. بعد از انجام پروسه تیم سازی، اعضای هر تیم به یکدیگر معفی شده و در صورت تایید نهایی توسط همه‌ی اعضای تیم، اقدام به نهایی سازی آن انجام می‌شود و تیم در اولویت پیدا کردن خانه و دریافت وام قرار می‌گیرد.

هر کدام از اعضای تیم تیم پیشنهادی در قبول و یا رد پیشنهاد کاشانه برای تیم پیشنهاد شده مختار است و نپذیرفتن این پیشنهاد در فرآیند دریافت وام و پیشنهاد منزل خللی وارد نمی‌کند

۱ نظر

پیام بگذارید